وزیر ورزش در اولین قدم از پروژه ی ساخت سالن ده هزار نفری کاله بازدید کرد.

وزیر ورزش در اولین قدم از پروژه ی ساخت سالن ده هزار نفری کاله بازدید کرد.

امروز ۹۵/۱۲/۹روز دوشنبه وزیر ورزش و جوانان در شهر آمل در اولین قدم از مراحل ساخت پروژه ی سالن ده هزار نفری کاله دیدن کرد