از بلندای تاریک قلعه مزه‌های عجیب

از بلندای تاریک قلعه مزه‌های عجیب

از بلندای تاریک قلعه مزه‌های عجیب

از دل عمیقترین کابوسهای ترسناک

از سیاهی شبهای مخوف و گرم تابستان

او ارباب تاریکی است، ارمغان او بدنهای شما را سرد می‌کند